W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9bbhr1c3n0ywzmaw5nl2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Altus Staffing B.V.

1. Altus Staffing B.V. bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64057569 (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) houdt zich bedrijfsmatig voornamelijk bezig met het werven, selecteren, introduceren en bemiddelen van personen (hierna te noemen: “Kandidaten”) aan bedrijven en andere instellingen in wat voor (rechts)vorm dan ook (hierna te noemen: “Opdrachtgever”), welke introductie ten doel heeft dat de Kandidaat direct of indirect via een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, management overeenkomst, interim/ZZP/detachering basis, deta-vast overeenkomst of via welke andere (contractuele/juridische) constructie dan ook, werkzaam komt te zijn voor de Opdrachtgever (hierna te noemen: “Arbeidsrelatie”).

2. De hierna beschreven contractvoorwaarden of algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door de besloten vennootschap Altus Staffing B.V. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten aanzien van de volgende gelieerde vennootschappen:

Visser & Van Baars B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als nummer 52857107 en bekend bij de Belastingdienst Amsterdam onder het nummer NL850632973B01.

Spilberg Development B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als nummer 59110090 en bekend bij de Belastingdienst Amsterdam onder het nummer NL853321796B01.

Eswelt B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als nummer 63845709 en bekend bij de Belastingdienst Amsterdam onder het nummer NL855425532B01.

Tergos B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als nummer 65562828 en bekend bij de Belastingdienst Amsterdam onder het nummer NL856163338B01.

Perca Search B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als nummer 65264746 en bekend bij de Belastingdienst Amsterdam onder het nummer NL856043242B01. Let wel: Perca Search werkt op retainer basis en hanteert een nader overeen te komen tariefstructuur.

Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over “Opdrachtnemer”, wordt tevens bedoeld Visser & Van Baars B.V., Spilberg Development B.V., Eswelt B.V., Tergos B.V. en Perca Search B.V.

3. Een Kandidaat wordt geacht aan de Opdrachtgever te zijn geïntroduceerd op het moment waarop de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever informatie verschaft gerelateerd aan die specifiek geïntroduceerde Kandidaat. Zodra door of namens de Opdrachtgever nadere informatie over een Kandidaat wordt opgevraagd bij de Opdrachtnemer, op welke manier dan ook, of wordt verzocht een gesprek (face-to-face dan wel telefonisch) met de Kandidaat te verzorgen, is er sprake van aanvaarding van de diensten met het daarbij, zoals in deze Voorwaarden genoemde, honorarium van de Opdrachtnemer.

4. Vacatures bij de Opdrachtgever, voor vaste dan wel interim aanstellingen, worden immer op exclusieve basis behandeld dan wel aangenomen door de Opdrachtnemer.

5. Een Kandidaat wordt strikt confidentieel geïntroduceerd aan de Opdrachtgever. Indien overtreding van deze bepaling door toedoen (direct of indirect) van de Opdrachtgever leidt tot een Arbeidsrelatie tussen een Kandidaat en een derde partij (hieronder wordt ook bedoeld een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming of andere instelling), is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer het volledige, volgens deze Voorwaarden genoemde honorarium verschuldigd, alsof er een Arbeidsrelatie zou zijn ontstaan tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat.

6. Indien er binnen twaalf maanden nadat de Opdrachtnemer een Kandidaat aan de Opdrachtgever heeft geïntroduceerd, op welke manier dan ook een Arbeidsrelatie tot stand komt tussen de Opdrachtgever en die geïntroduceerde Kandidaat, ongeacht of er sprake is van een proeftijd of een tijdelijke of flexibele arbeidsrelatie, heeft de Opdrachtnemer het recht op een vergoeding ter hoogte van het in deze Voorwaarden genoemde honorarium.

7. Wanneer binnen een periode van twaalf maanden nadat een Arbeidsrelatie tot stand is gekomen met een door de Opdrachtnemer geïntroduceerde Kandidaat de Opdrachtgever direct of indirect of anderszins de diensten inhuurt of een aanbieding tot een Arbeidsrelatie doet aan een werknemer of voormalige werknemer van de Opdrachtnemer of de diensten van een bedrijf of vennootschap gebruikt of inhuurt als een gevolg van het feit dat een bovengenoemde werknemer een directeur, manager, lasthebber of werknemer daarvan is geworden dient de Opdrachtgever een vergoeding van € 34.000,- direct betaalbaar te stellen aan de Opdrachtnemer.

8. Het in deze Voorwaarden genoemde honorarium te betalen door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer bedraagt een percentage van het jaarinkomen van de Kandidaat, ondanks dat de Kandidaat realistisch minder dan een jaar of deeltijd werkzaam zal zijn. De definitie van een jaarinkomen is de bruto belastbare vergoeding met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een gegarandeerde of gebruikelijke bonus en/of commissie, autokostentoelage, reiskostentoelage of parkeerplaatstoelage/vergoeding (hierna te noemen: “Jaarinkomen”). Voor de berekening van de bruto belastbare vergoeding wordt altijd uitgegaan van een volledige werkweek (40h). De Opdrachtgever zal desgevraagd

een totaal overzicht beschikbaar stellen aan de Opdrachtnemer waaruit het bovengenoemde Jaarinkomen van de Kandidaat valt af te lezen, inclusief de garandeerde of gebruikelijke bonus en/of commissie en/of toelagen zodra deze informatie bekend is.

9. Indien er met een geïntroduceerde Kandidaat een Arbeidsrelatie tot stand is gekomen, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen alsmede van de inhoud van die Arbeidsrelatie. Op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever stukken toesturen waaruit die Arbeidsrelatie blijkt. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de Opdrachtnemer binnen drie weken nadat de Arbeidsrelatie tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat is gestart, heeft geïnformeerd. Indien de Opdrachtgever dit verzuimt, dient hij hiervoor per direct aan de Opdrachtnemer een vergoeding te betalen van 35% van het redelijkerwijs te verwachten Jaarinkomen van de Kandidaat.

10. Het honorarium toekomende aan de Opdrachtnemer (te vermeerderen met BTW) bedraagt, tenzij expliciet door Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders overeengekomen:
Staffel 1. 25% van het Jaarinkomen indien dat Jaarinkomen € 0.00,- tot en met € 39.999,- bedraagt;
Staffel 2. 30% van het Jaarinkomen indien dat Jaarinkomen € 40.000,- tot en met € 49.999,- bedraagt;
Staffel 3. 35% van het Jaarinkomen indien dat Jaarinkomen € 50.000,- of meer bedraagt.
In alle gevallen geldt er een minimum honorarium van € 10.000,-.

11. Nadat een geïntroduceerde Kandidaat het aanbod tot het aangaan van een Arbeidsrelatie met de Opdrachtgever heeft geaccepteerd, zal Opdrachtnemer het genoemde honorarium in artikel 10 factureren voor de geleverde diensten.

12. De Opdrachtgever heeft de volledige verantwoordelijkheid, wat betekent dat de Opdrachtnemer op geen enkele manier de verantwoordelijkheid heeft, om vaardigheden, karaktereigenschappen, specificaties dan wel kwalificaties, eventuele referenties en ervaring van de geïntroduceerde Kandidaten te checken, in te schatten of te beoordelen. Eventuele wettelijke (waaronder het aanvragen en verkrijgen van een werk- c.q. verblijfsvergunning) en medische vereisten met betrekking tot de Kandidaten zijn voor de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor het introduceren van Kandidaten. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de geschiktheid van de geïntroduceerde Kandidaten op welke manier dan ook.

13. Mocht binnen acht weken na aanvang van de Arbeidsrelatie deze alsnog worden afgebroken, geïnitieerd vanuit de Opdrachtgever dan wel de Kandidaat, dan zal de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een zogenaamde terugbetalingsregeling aanbieden. Dit zal een som zijn die overeenkomt met 12,5% van het door de Opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium, voor iedere week in die periode van acht weken dat de Kandidaat niet heeft gewerkt.

14. Mocht een van onderstaande bepalingen toepassing vinden, dan is bovengenoemd artikel 13 niet langer van kracht:
1. de Kandidaat is (redelijkerwijs) niet langer nodig en dit kan worden aangetoond door de Opdrachtgever dan wel door de Opdrachtnemer;
2. het zoals in deze Voorwaarden vermelde honorarium zoals omschreven in artikel 10 niet binnen de overeengekomen 14 dagen na de factuurdatum is betaald aan de Opdrachtnemer;
3. de reden van beëindiging van de Arbeidsrelatie geen verband heeft met a) de bekwaamheid of b) het gedrag van de Kandidaat;
4. de reden die aan de beëindiging van de Arbeidsrelatie ten grondslag ligt kan niet als geldig worden aangemerkt;
5. de Opdrachtnemer is niet of niet tijdig (binnen twee weken na beëindiging van de Arbeidsrelatie) schriftelijk in kennis gesteld van de beëindiging van de Arbeidsrelatie met de daarbij horende geldige redenen van beëindiging.

15. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig het overeengekomen honorarium betaalt volgens de in deze Voorwaarden gestelde termijn in artikel 16 dan is hij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente (zie artikel 16), gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 20% van de hoofdsom met daarbij komende wettelijke rente.

16. De Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen nadat de Opdrachtnemer de factuur aan de Opdrachtgever heeft verzonden. Indien de Opdrachtgever na deze 14 dagen nog niet betaald heeft en de Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag binnen deze 14 dagen nog niet heeft ontvangen op het door de Opdrachtnemer opgegeven rekening nummer, zal zij de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen waarna de Opdrachtgever in verzuim is. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt is de Opdrachtgever naast de verschuldigde betaling tevens de wettelijke rente (zie artikel 6: 119a BW) verschuldigd.

17. Op deze Voorwaarden en op elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door de Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Op al het afgeleide handelen zoals bijvoorbeeld aanpassingen c.q. wijzigingen van overeenkomsten, offertes en eventuele veranderingen van deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met deze Voorwaarden en met elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door de
Opdrachtnemer, inclusief geschillen ontstaan door enig handelen van de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer dan wel de Kandidaat, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.